Wydarzenia

Konkurs plastyczny Galeria na 6!

06-3-2020

 

“GALERIA NA 6!” 

Przedłużamy konkurs do 15 pażdziernika!!!

 

Konkurs ma charakter otwarty, w konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek.

 

Temat pracy “Galeria na 6!”  – własna, dowolna interpretacja tematu (budynek wewnątrz, na zewnątrz, wydarzenie w Galerii, czas spędzany w Galerii, 6 urodziny Galerii, itp.)

Format pracy A4.

Technika dowolna, z pominięciem elementów przyklejanych, łatwo odpadających: makarony, kasze, itp

Podpisz pracę  (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu) i dołącz do niej dostępne poniżej formularze (dostępne również na punkcie konkursowym)

Termin i miejsce dostarczenia prac: Prace należy wysłać pocztą na adres: Biuro Dyrekcji Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce do dnia: 15 października 2020r.

Nagrody:

I nagroda – Karta Podarunkowa o wartości 1 000zł,

II nagroda – Karta Podarunkowa o wartości 800zł,

III nagroda – Karta Podarunkowa o wartości 600zł.

 

ZGODY DLA UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………….(Imię i nazwisko autora pacy) autora pracy w związku z jego udziałem w Konkursie Plastycznym „Galeria na 6!”,  we  wszelkich  ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z załącznikiem informacyjnym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I ROZPOWSZECHNIANIE PRZESŁANEJ PRACY

Wyrażam zgodę na udział……………………………………………………………….(Imię i nazwisko autora pacy) w  Konkursie Plastycznym „Galeria na 6!”.

Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy przez Organizatora

Konkursu.

…………………………………………………………………… (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  regulaminem  Konkursu Plastycznego „Galeria na 6!’ oraz akceptuję jego warunki.

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora prac)

 

 

ZGODY DLA UCZESTNIKÓW PEŁNOLETNICH

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego  imienia i nazwiska

…………………………………………………………………………………………………………….(Imię i nazwisko autora pacy) autora pracy w związku z jego udziałem w Konkursie Plastycznym „Galeria na 6!”,  we  wszelkich  ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z załącznikiem informacyjnym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis autora pracy)

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I ROZPOWSZECHNIANIE PRZESŁANEJ PRACY

Wyrażam zgodę na udział……………………………………………………………….(Imię i nazwisko autora pacy) w  Konkursie Plastycznym „Galeria na 6!”.

Oświadczam, że jestem autorem pracy, nie była ona przedstawiana wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy przez Organizatora

Konkursu.

…………………………………………………………………… (data i czytelny podpis autora pracy)

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  regulaminem  Konkursu Plastycznego „Galeria na 6!’ oraz akceptuję jego warunki.

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis autora prac)

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Galeria na 6!”

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest Konkurs pod nazwą “Galeria na 6!” zwany dalej “Konkursem“, którego celem jest nagrodzenie zwycięskiej pracy plastycznej pokazującej wrażliwość plastyczną oraz estetyczną.
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.
 3. Wystawa prac finałowych zostanie zaprezentowana na pasażu Galerii Siedlce ul, Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce, w terminie zapowiedzianym wcześniej za pośrednictwem kanału fb Galerii Siedlce.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28 sierpnia na https://www.facebook.com/GaleriaSiedlce/

 

 • 2

PODMIOTY KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu “Galeria na 6!” jest Konstanty Strus, prowadzący działalność od firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, Al. KEN 84/106, 02-777 Warszawa NIP 821-000-41-90, zwany dalej “Organizatorem“,
 2. Fundatorem nagrody jest Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus.

 

 • 3

ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba w każdym wieku. W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie niezbędne zgody podpisane muszą być przez opiekunów prawnych.
 2. Czas na wykonanie i dostarczenie pracy upływa 15 października 2020r. o godz. 21.00.
 3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie pracy konkursowej wg poniższych wytycznych:
  1. Temat pracy: „Galeria na 6!”, dowolna interpretacja tematu Galerii Siedlce.
  2. Format pracy to A4,
  3. Do ich wykonania można użyć dowolnych materiałów poza materiałami łatwo odpadającymi typu: makarony, kasze, itp.
  4. Dopuszczone jest też ich wykonanie wszelkimi dostępnymi technikami.
  5. Każda praca musi być z tyłu podpisana: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu.
  6. Do pracy muszą zostać dołączone wypełnione i podpisane formularze zgody.
 4. Prace konkursowe niespełniające założeń w punktu 3 niniejszego paragrafu zostaną wykluczone z Konkursu.
 5. Gotowe, podpisane prace należy  wysłać  na adres: Biuro Dyrekcji Galerii Siedlce ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce lub osobiście pod ten sam adres. W przypadku dostarczenia pracy przy pomocy operatora pocztowego, termin wskazany w § 3 pkt. 2 zachowany zostanie jeżeli Organizator otrzyma list przed jego upływem.
 6. Każda praca musi być podpisana. W opisie powinny się znaleźć następujące informacje: Imię nazwisko, wiek oraz numer telefonu kontaktowego.
 7. Uczestnicy Konkursu przekazując pracę Konkursową Galerii Siedlce, przekazują tym samym prawa autorskie do pracy konkursowej na rzecz Organizatora, co potwierdzą złożonym podpisem na dokumencie przekazania pracy.
 8. W dniu 19 października 2020r. zostaną zorganizowane obrady specjalnie powołanego Jury w celu wyłonienia trzech prac finałowych, w podziale na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. W skład Jury wejdą:
  1. Konstanty Strus – Właściciel Galerii Siedlce
  2. Monika Budek – Dyrektor Galerii Siedlce
  3. Stella Rosa – Marketing Manager Galerii Siedlce
 9. W dniu 28.10.2020r. rozpocznie się wystawa w Galerii Siedlce najciekawszych prac, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.10.2020 na https://www.facebook.com/GaleriaSiedlce/
 11. Odbiór nagrody możliwy będzie w dniach: 9 października – 6 listopada 2020r. w godz. 8.00-16.00 w Biurze Dyrekcji Galerii Siedlce ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce.
 12. Nagrodami są:

I miejsce – Karta Podarunkowa do Galerii Siedlce o wartości 1000zł,

II miejsce – Karta Podarunkowa do Galerii Siedlce o wartości 800zł,

III miejsce – Karta Podarunkowa do Galerii Siedlce o wartości 600zł.

 1. Osoby niepełnoletnie w dniu odbioru nagrody muszą stawić się z rodzicem lub opiekunem prawnym. Przy odbiorze nagrody dana osoba zobowiązana jest złożyć podpis na protokole przekazania nagrody, który stanowi dowód przekazania nagrody, gdzie podaje swoje dane osobowe niezbędne do dokonania następnie czynności prawnych związanych z odprowadzeniem podatku od wygranych tj. imię, nazwisko, adres, PESEL lub NIP.
 2. Warunkiem otrzymania Nagrody jak i dyplomów jest wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku autora pracy. Autor pracy lub jego opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich, zobowiąże się w szczególności udzielić bez prawa do wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych, na okres jednego roku, wszelkich niezbędnych zezwoleń na wykorzystanie jego utrwalonego wizerunku w celach reklamowych Galerii. Wizerunek będzie utrwalany w trakcie wręczania nagrody i dyplomów. Wizerunek zostanie wykorzystany na stronie internetowej Galerii, oficjalnym profilu Galerii i Organizatora na Facebooku, w newsletter Galerii, w prasie i telewizji.
 3. Za Karty Podarunkowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

 

 • 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik lub jego opiekun prawny, w przypadku osób niepełnoletnich zgłaszając udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w potwierdzeniu odbioru nagrody w celu realizacji Konkursu i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, KEN 84/106, 02-777 Warszawa, NIP 821-000-41-90. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo 10 miesięcy, jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W związku z przeprowadzaniem Konkursu i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.), Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, nr telefon, wizerunek, adres zamieszkania.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem Konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, w tym wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.
 3. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: daneosobowe@kstrus.pl Administrator może udostępniać dane osobowe uczestników Konkursu swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, obsłudze kadrowej i księgowej oraz prawnej czy firmom kurierskim. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.

 

 • 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, oraz pisemnie drogą pocztową na adres Organizatora wskazany w § 2. Reklamacje nadane w placówkach pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli zostaną nadane na adres siedziby Organizatora nie później niż do dnia 15 listopada 2020 roku. Reklamacje, które zostaną nadane po terminie wskazanym powyżej, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA – Galeria Siedlce – konkurs plastyczny”. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu.

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów trwania konkursu oraz ogłoszenia wyników. Wszelkie zmiany publikowane będą na bieżąco na www.galeriasiedlce.pl
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników Konkursu.
 4. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
 7. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

 

Klauzula informacyjna

,,Galeria na 6!”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz Pani/ Pana dziecka jest spółka Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus z siedzibą w Warszawie (02-777) , Al. Komisji Edukacji Narodowej 84/106,
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej ( adres mailowy daneosobowe@kstrus.pl )
 3. Dane osobowe Pana/Pani oraz osoby nad którą sprawuje Pan/Pani opiekę prawną będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach
  a)      promocji Galerii Siedlce w Siedlcach, za pomocą podpisanych zdjęć w którym wykorzystany będzie imię i nazwisko oraz wizerunek osoby nad którą Pani/Pan sprawuje opiekę prawną w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b)      realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani oraz Pana/Pani podopiecznego danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek;
 5. Odbiorcami w/w danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. W/w dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. W/w dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres promocji Galerii Siedlce w Siedlcach (nie dłużej niż jeden rok), bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu,
  d)      pkt 3 b) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani bądź dziecka dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 3 a) w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody;
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 b) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowy ani warunkiem zawarcia umowy.
 13. Przetwarzanie Pana/Pani danych oraz danych Pana/Pani podopiecznego nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby Galeria była miejscem bezpiecznym, dlatego z niezwykłą starannością kontynuujemy procedury dezynfekcyjne.

Wystawa malarstwa

Zapraszamy na oglądania wystawy malarstwa Krystyny Olchawy, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 w Banku Sztuki.

Karta podarunkowa Galerii

Karta Podarunkowa Galerii Siedlce to sprawdzony i najlepszy sposób na trafiony prezent.