Wydarzenia

System parkingowy dla Klientów

14-3-2017

NEWS kopia

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że na terenie Galerii Siedlce od dnia 14.04.2017 r. uruchomiony został system parkingowy umożliwiający bezpłatne korzystanie z miejsc parkingowych do  4 godzin. Instalacja systemu przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc postojowych dla Klientów Galerii Siedlce, szczególnie w okresie weekendów, jak również w czasie wzmożonych zakupów przedświątecznych.

 

 W dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek system parkingowy funkcjonował będzie w formie testowej nieodpłatnie. Natomiast w każdy: piątek, sobotę i niedzielę zapewniamy bezpłatny dostęp do miejsc parkingowych do 4 godzin. Za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju obowiązywać będzie opłata w wysokości 2 zł.

 

 Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania systemu parkingowego.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ CENNIK

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I. 

 1. Parkowanie pojazdów samochodowych na terenie CH Galeria Siedlce, w miejscach wyznaczonych jest bezpłatne do 4 h, zgodnie z Regulaminem oraz  niniejszą Instrukcją.
 2. Umowa o korzystanie z Parkingu na terenie CH Galeria Siedlce, zostaje zawarta
  z chwilą wjazdu na w/w teren, a kończy się wraz z wyjazdem. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub karta abonamentowa.

 II.

 1. Użytkownik pojazdu samochodowego parkujący na terenie CH Galeria Siedlce, zobowiązany jest do pobrania biletu parkingowego przy wjeździe.

a) WJAZD NA PARKING:

 • zatrzymać się przy automacie biletowym,
 • pobrać bilet parkingowy,
 • poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu,

b) WYJAZD Z PARKINGU (BEZPŁATNY):  jednorazowe w ciągu doby parkowanie do 4 h jest bezpłatne, kolejne parkowanie w danym dniu  płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem:

 • zatrzymać się przy automacie wyjazdowym,
 • poczekać do pełnego automatycznego otwarcia ramienia szlabanu,
 • w przypadku braku reakcji szlabanu, należy umieścić bilet parkingowy w automacie wyjazdowym i poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu,

c) WYJAZD Z PARKINGU (PŁATNY):

 • uiścić przygotowaną uprzednio opłatę w kasie automatycznej dedykowanej do obsługi Parkingu (czas wyjazdu w ciągu 15 min.),
 • zatrzymać się przy szlabanie wyjazdowym,
 • opłacony bilet parkingowy umieścić w automacie wyjazdowym,
 • poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.

 

              UWAGA!

Przy wjeździe i wyjeździe zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów. Zapora zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, koszty związane z uszkodzeniem pojazdu samochodowego oraz systemu automatycznej obsługi Parkingu, obciążają użytkownika pojazdu.

 

 1. Z chwilą wydruku biletu, liczony jest czas wjazdu na teren Parkingów CH Galeria Siedlce.
 2. Bilet należy zachować w celu dokonania opłaty i wyjazdu z Parkingu.
 3. Wysokość opłaty za parkowanie określa CENNIK.
 4. Opłaty należy dokonać w kasie dedykowanej do obsługi Parkingu:
 • kartą płatniczą, bilonem oraz banknotami, płatne w kasie parkingowej nr 1 zlokalizowanej na poziomie -1 przy schodach ruchomych w strefie czerwonej oraz w kasie parkingowej nr 4 zlokalizowanej na zew. od ul. Sportowej,
 • bilonem i banknotami, płatne w kasie parkingowej nr 2 zlokalizowanej na poziomie -1 przy schodach ruchomych
  w strefie zielonej oraz w kasie parkingowej nr 3 zlokalizowanej na poziomie -1 przy windzie od ul. Wojskowej.
 1. Kasa automatyczna przyjmuje opłaty w bilonie (1 zł., 2 zł., 5 zł.), banknotach (10 zł., 20 zł., 50 zł.,100 zł.) oraz kartą płatniczą.
 2. Kasa automatyczna wydaje resztę.
 3. Paragon niefiskalny drukowany jest automatycznie.

 

CENNIK

 

Parkowanie do 4 godzin – bezpłatne

——————————————————–

Stawka podstawowa za każdą rozpoczętą godzinę parkowania
(po 4 godzinach) – 2,00 zł.

——————————————————-

Opłata za zgubienie biletu – 20,00 zł.

 

REGULAMIN PARKINGÓW NIESTRZEŻONYCH CENTRUM HANDLOWEGO

GALERIA SIEDLCE

 

I. 

 

 1. Na Parkingi Centrum Handlowego Galeria Siedlce składają się:
 • parking podziemny wewnętrzny 1 – kondygnacyjny,
 • parkingi zewnętrzne od ul. Sportowej i ul. Katedralnej,
 • stojaki rowerowe – od ul. Piłsudskiego, ul. Wojskowej, ul. Katedralnej, ul. Sportowej dalej zwane „Parkingami”.
 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w obrębie Parkingów i zlokalizowanych
  w STREFIE RUCHU.
 2. Każdy korzystający z Parkingów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Zarządzanie Parkingami leży w gestii Zarządcy Centrum Handlowego Galeria Siedlce, dalej zwanym „Zarządcą Parkingów”.

 

II. 

 

 1. Na terenie Parkingów obowiązuje system parkingowy, którego zmiany
  w zasadach funkcjonowania, nie wymagają zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Z Parkingów mogą korzystać Klienci, Najemcy oraz pracownicy Centrum Handlowego Galeria Siedlce na zasadach ustalonych wewnętrznym zarządzeniem Właściciela/Zarządcy Galerii Siedlce. Na parking podziemny wewnętrzny mogą wjeżdżać tylko pojazdy mechaniczne (samochody osobowe i motocykle) o wysokości całkowitej do 2,0 m (w tym z urządzeniami zamontowanymi na dachu pojazdu, w szczególności przewożonymi rzeczami i antenami).
 3. Parkingi są monitorowane przez system CCTV i dozorowane przez pracowników Ochrony Centrum Handlowego Galeria Siedlce, jednakże wszelkie ryzyko uszkodzenia bądź utraty pojazdu znajdującego się na terenie Parkingów, jak również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi właściciel/użytkownik pojazdu.
 4. Właściciel/Zarządca Parkingów nie ponosi odpowiedzialności za kradzież rowerów. Użytkownicy pozostawiają rowery oraz ich wyposażenie na własną odpowiedzialność.
 5. Właściciel/Zarządca Parkingów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży, włamania, rozboju, rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingów Galerii Siedlce.
 6. Wyłącza się odpowiedzialność Właściciela/Zarządcy Galerii Siedlce z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z wjazdów/wyjazdów na teren Parkingów.
 7. Na Parkingach obowiązuje zakaz wprowadzania i pozostawiania w pojazdach zwierząt (Ustawa z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt, Dz.U. Nr 111 poz. 724).
 8. Parkingi są czynne w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Galeria Siedlce.

 

 

 

III.

 1. Przebywając na terenie Parkingów, kierowca pojazdu oraz poruszający się rowerem zobowiązany jest:

 • zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż
  10 km/h,
 • stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym (ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami),
 • podporządkować się poleceniom pracowników Ochrony Centrum Handlowego Galeria Siedlce w zakresie ruchu i postoju,
 • przestrzegać znaków drogowych pionowych i poziomych oraz innych wewnętrznych opisów i oznaczeń.

 

 1. Parkowanie pojazdów jest dozwolone jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych poziomymi liniami w kolorze białym bądź wyznaczonych kolorową kostką brukową.
 2. Pozostawianie rowerów dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, przy stojakach rowerowych.
 3. Korzystającym z Parkingów zabrania się:
 • parkowania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami tj. wbrew postanowieniom § 3 ust. 2 Regulaminu oraz parkowania bez stosownych uprawnień na miejscach oznakowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych, przy ścianach oraz przejściach dla pieszych,
 • pozostawiania pojazdów na Parkingach poza wyznaczonymi godzinami ich otwarcia, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządcy Parkingów,
 • wykonywania na terenie Parkingów jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdów, mycia pojazdów, sprzątania wewnątrz pojazdów, jak również spuszczania płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
 • wwożenia i parkowania na Parkingach wszelkich przyczep,
 • jazdy na deskorolkach i łyżworolkach,
 • prowadzenia lekcji nauki jazdy na terenie Parkingów,
 • palenia tytoniu, używania ognia jak również przeprowadzania prób silników oraz powodowania innych zakłóceń i hałasów mogących przeszkadzać innym użytkownikom Parkingów,
 • zaśmiecania i dewastacji Parkingów,
 • parkowania pojazdów z nieszczelnościami,
 • działań niezgodnych z przepisami BHP i PPOŻ,
 • zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

 

5. W razie nieprzestrzegania przez użytkownika/właściciela pojazdu zakazów określonych w § 3 ust. 4a), ust. 4b) i ust. 4c) niniejszego Regulaminu, Zarządca Parkingów jest uprawniony do zlecenia odholowania pojazdu na koszt jego właściciela/użytkownika.

6. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z Parkingów postanowień Regulaminu, spełniającym znamiona czynu zabronionego, Zarządca Parkingów zawiadomi właściwe organy ścigania.

7. Właściciel/użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy Parkingów, właścicielom/użytkownikom innych pojazdów oraz innym osobom korzystającym z Parkingów, w związku z nieprawidłowym poruszaniem się lub pozostawianiem pojazdu na terenie Parkingów.

8. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy zgłaszać na posterunku Policji oraz pracownikom Ochrony Centrum Handlowego Galeria Siedlce przed opuszczeniem Parkingów. Zarządca Parkingów nie odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność osoby trzecie bądź sam właściciel/użytkownik pojazdu.

9. Przebywanie na Parkingach jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem pojazdów na czas zakupów lub korzystania z usług Najemców Centrum Handlowego Galeria Siedlce.

10. Stanowisko monitoringu i kierowania Ochrony Centrum Handlowego Galeria Siedlce ul. Piłsudskiego 74 piętro I, tel. alarmowy: 881-919-867.

11. Wszelkie wnioski związane z parkowaniem na terenie Parkingów można zgłaszać:

Biuro Dyrekcji Galerii Siedlce, ul. Piłsudskiego 74, e-mail: biuro@galeriasiedlce.pl,
tel: 25 786-35-79

 

IV. 

 

Integralną częścią Regulaminu jest Instrukcja Obsługi i Cennik parkowania na terenie Parkingów.

 

 

 

Zarządca Centrum Handlowego Galeria Siedlce:

 

ADMiZ Administracja i Zarządzanie Hanna Strus

 

Koncert Świąteczo-Noworoczny

W sobotę 25 stycznia o godz. 15.00 zapraszamy do Galerii na koncert Świąteczno-Noworoczny “By serce odtajało”

Repertuar kina Helios

Zobacz najnowsze propozycje kina Helios na cały tydzień. Obejrzeć można będzie nie tylko ciekawe premiery filmowe, ale także oferty specjalne.

Sezon na wyprzedaże

Zapraszamy na połów okazji w Galerii Siedlce, wyprzedaże już wystartowały i z każdym dniem nabierają rumieńców.