Wydarzenia

Walentynkowe nagrody

06-2-2020

 

Odwiedź Galerię w Walentynki, w piątek 14 lutego i zgarnij super prezenty. 

 

Jak? Wystarczy, że zrobisz zakupy w Galerii Siedlce za 150 zł i z paragonem zgłosisz się do Punku Konkursowego, a dostaniesz Kartę Podarunkową do Galerii Siedlce na kwotę 30 zł. 

Ale to jeszcze nie wszystko! Za zakupy na kotę 250 zł dostaniesz Kartę Podarunkową oraz romantyczny bukiet kwiatów w kartoniku. 

 

Spieszcie się, ilość prezentów ograniczona. 

 

 

 

 

Regulamin akcji pro-sprzedażowej

„Walentynki”

 

 • 1

Organizator, miejsce i czas trwania akcji pro-sprzedażowej

 

1.1. Organizatorem akcji (dalej; Akcja) jest firma KAREVA Justyna Suduł, 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13, NIP 956-219-54-04,(dalej zwany: Organizatorem)  działająca na zlecenie Galerii Siedlce, mieszczącej się Siedlcach, przy ul. Józefa Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce.

 

1.2. Akcja będzie odbywała się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Galerii Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce, zwaną dalej Galerią.

1.3. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora, Centrum Handlowe oraz inne podmioty prowadzące działalność na terenie Centrum Handlowego(najemców, dzierżawców itp.), a także osoby świadczące na rzecz w/w podmiotów stałą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

1.4. Akcja będzie odbywała się w dniu 14.02.2020 w godzinach:

– 12:00-20:00.

 

1.5. Organizator przeznacza stanowisko do akcji oraz dwie osoby do obsługi stanowiska.

 

1.6. Uczestnictwo w akcji pro-sprzedażowej jest dobrowolne.

 

1.7. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa rozstrzyga Organizator.

 

1.8. Dane osobowe osób biorących udział w akcji pro sprzedażowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Administratorem danych osobowych jest KAREVA Justyna Suduł z siedzibą w Iławie (14-200) przy ul. Grunwaldzkiej 13 , NIP 9562195404. Każdy, kto bierze udział w akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji. Podanie danych jest dobrowolne.

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

 

 • 2

Zasady uczestnictwa

 

2.1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji spełnia łącznie następujące warunki:

 

 1. a) jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. b) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. c) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, Zleceniodawcy, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Akcji lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

 

2.2. W Akcji można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. Przystąpić do Akcji można w każdym czasie jej trwania.

 

2.3. Aby otrzymać kartę przedpłaconą o wartości 30 zł, należy dokonać zakupu w dniu 14.02.2020 na terenie Galerii Siedlce za kwotę minimalną 150,00 złotych. Za zakupy, których wartość wyniesie minimum 250,00 złotych uczestnik Akcji otrzyma kartę przedpłaconą o wartości 30 zł i flower boxa. Zakup musi być potwierdzony na maksymalnie dwóch dowodach zakupu z maksymalnie dwóch punktów sprzedaży. Dowody zakupów na kwoty będące wielokrotnością powyższych sum nie uprawniają do odbioru większej ilości nagród.

 

2.4. Z Konkursu wyłączone są:

 1. dowody zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, wyrobów leczniczych (lekarstw i farmaceutyków), zakładów w grach liczbowych i losowych, doładowań typu prepaid, doładowań telefonów;
 2. transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i in. media, raty, kredyty/pożyczki);
 3. transakcje dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. transakcje wpłat i wypłat z bankomatów/wpłatomatów.

 

W przypadku wystąpienia powyższych pozycji na dowodzie zakupu ich wartość będzie odliczona od kwoty całkowitej.

 

2.4. Uczestnik ma prawo wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy.

 

2.5. Hostessa weryfikuje dane osobowe oraz numer paragonu, sklep oraz kwotę, na którą zostały zrobione zakupy. Hostessa ma również obowiązek oznaczyć paragony jako wykorzystane.

 

2.6. Uczestnicy Akcji, którym uda spełnić się wszystkie założenia mają prawo do odbioru nagrody gwarantowanej opisanej w punkcie 2.3.

 

 

2.7. Pula nagród przewidzianych na akcję to 100 kart przedpłaconych i 50 flower boxów.

 

2.8. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Akcji.

 

2.9. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w akcji, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

 

2.10. Nie ma możliwości zakupu Nagród.

 

 

 • 3

Ochrona danych osobowych

 

 

3.1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji. Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na potrzeby informowania o wynikach akcji.

 

3.2. Dane osobowe uczestników akcji przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem akcji. Dane osobowe oraz wizerunek Zwycięzcy mogą zostać wykorzystane w celu promocji akcji pro-sprzedażowej w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących osób biorących udział w akcji.

 

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.

 

3.4. Przystępując do akcji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych i video powstałych podczas akcji pro-sprzedażowej w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszej Akcji.

 

 

 • 4Postanowienia końcowe

 

 

4.1. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad akcji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

 

4.2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom w ciągu 7 dni od dnia zakończenia akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Pachnące Walentynki” na adres: Kareva Justyna Suduł 14-200 Iława ul. Grunwaldzka 13. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

 

4.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

4.4. Udział w Akcji pro-sprzedażowej jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Repertuar kina Helios

Zobacz najnowsze propozycje kina Helios na cały tydzień. Obejrzeć można będzie nie tylko ciekawe premiery filmowe, ale także oferty specjalne.

Sezon na wyprzedaże

Zapraszamy na połów okazji w Galerii Siedlce, wyprzedaże już wystartowały i z każdym dniem nabierają rumieńców.

Karta podarunkowa Galerii

Karta Podarunkowa Galerii Siedlce to sprawdzony najlepszy sposób na trafiony prezent.