Wydarzenia

Odbierz prezent na Dzień Kobiet

28-2-2019

Zrób zakupy w dniach 8-9 marca na kwotę min. 200zł i zgłoś się do punktu konkursowego po odbiór nagrody, książki Funk Kristi  “Piersi. Poradnik dla każdej kobiety”.  To obowiązkowa lektura dla ciebie, twojej mamy, siostry, przyjaciółki. Dowiesz się z niej m.in. jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi, poznasz mity dotyczące tej choroby, a dla osób chorych – przewodnik po leczeniu. Z tej książki dowiesz się wszystkiego, co powinnaś wiedzieć na temat piersi. 

 

REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ

„Dzień Kobiet w Galerii Siedlce”

 • 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej w C.H. Galerii Siedlce przy ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce (dalej: Akcja).
 2. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus z siedzibą : Al. Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 106, 02-777 Warszawa

zwany w dalszej

części Regulaminu „Organizatorem”.

 1. Akcja odbędzie się w dniach 8-9 marca 2019 r..
 2. Stanowisko konkursowe będzie czynne w godzinach 09.00 – 21.00 na terenie Galerii Siedlce.
 3. Regulamin dostępny jest na stanowisku pro-sprzedażowym oraz w siedzibie Organizatora, Biurze Dyrekcji Galerii Siedlce.
 4. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
 1. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
 3. Osoba, która spełnia powyższe wymagania oraz przystąpiła do Akcji jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
 4. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora oraz Administracji Centrum Handlowego, właściciele oraz pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych mieszczących się w Galerii Siedlce, jak również pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego – a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 5. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie dobrowolne.
 • 3 ZASADY AKCJI
 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów na kwotę niemniejszą niż 200 (dwieście) złotych brutto w C.H. Galeria Siedlce i zachowają oryginalne paragony wystawione na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, następnie zgłoszą się na stanowisko pro-sprzedażowe w celu ostemplowania paragonu i zarejestrowania danych, uprawniających do odbioru nagrody. Każde wydane i każdorazowo udokumentowane w wyżej opisany sposób 200 (dwieście) złotych to kolejna możliwość odbioru nagrody.
 2. W akcji biorą udział paragony za zakupy dokonane w dniu 8-9.03.2019 w C.H. Galeria Siedlce.
 3. Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
 4. Uczestnikiem Akcji zostaje osoba, która spełni warunki niniejszego Regulaminu oraz przedstawi Organizatorowi jeden paragon, na kwotę co najmniej 200 (dwieście) złotych brutto. Każdy paragon uprawnia do jednorazowego wzięcia udziału w Akcji.
 5. Za okazanie dowodu zakupu stanowiącego wielokrotność kwoty 200 zł uczestnikowi akcji przysługuje max. 2 nagrody czyli książki.
 6. Organizator każdorazowo stempluje paragony, które zostały zgłoszone w Akcji w celu wyeliminowania ich z ponownego udziału w konkursie.
 7. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, przystąpienie do zadania może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 5. dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu.
 8. Po przystąpieniu do Akcji nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu zakupowego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy.
 9. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp. W przypadku takich działań lub uzasadnionego podejrzenia możliwości wystąpienia takich działań – komisja konkursowa ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału z Akcji.

 

 • 4 NAGRODY AKCJI

1.Nagrodami w Akcji Pro-sprzedażowej jest książka Kristi Funk „PIERSI. PORADNIK DLA KAŻDEJ KOBIETY”, 452str. Wydawnictwo Otwarte 2018 r. x 100 szt.

 1. Nagrody będą przyznawane zgodnie z kolejnością rejestracji paragonów aż do wyczerpania całej puli nagród.
 2. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za paragon ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

 

 • 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji (tj. od dnia 9.03.2019r.).
 2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora Konkursu.
 5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego, najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • 6 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konstanty Strus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus z siedzibą w Warszawie (02-777) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 84 lok.106
 2. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem email, pisząc na adres: daneosobowe@kstrus.pl
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Administrator przetwarza podane przez   Pana/Panią dane osobowe w trakcie zgłaszania do konkursu którego zasady przeprowadzenia określone są w  regulaminie akcji („Akcja”) oraz później w trakcie trwania Akcji w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Akcji oraz ogłoszeniem jej wyników.

W niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO), w szczególności w celach:

 • marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach Administratora i partnerów handlowych w centrach handlowych Administratora oraz o konkursach i loteriach Administratora oraz partnerów handlowych w centrach handlowych Administratora, w tym łączenie Pana/Pani danych z innymi danymi posiadanymi przez Administratora dla tych samych celów przetwarzania;
 • analizy informacji o uczestniczeniu przez Panią/Pana w Akcji oraz wizycie w centrum handlowym;
 • rozpatrywania reklamacji, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na pisma i wnioski w związku z Pani/Pana udziałem w Akcji;
 • archiwizacyjnymi, rozliczalności wymaganej przepisami RODO

W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być niezbędne w celu przeprowadzenia Akcji i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, a w zakresie pozostałych celów wymienionych powyżej może być niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, utrudnienie lub przeszkodę do przeprowadzenia przez Administratora Konkursu z Pani/Pana udziałem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, osoby fizyczne lub prawne, kontrahenci administratora, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. przez okres 6 lat od zawarcia umowy (w postaci regulaminu akcji),a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniego Pani/Pana kontaktu z Organizatorem.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Wobec Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 7. Informujemy iż:
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom;
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin niniejszego Akcji jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w Galerii Siedlce oraz na stanowisku konkursowym.
 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
Świąteczne godziny otwarcia

W czwartek 15 sierpnia Galerii będzie nieczynna, zapraszamy do otwartego kina Helios oraz clubu Calypso.

Twoja niedziela w Galerii

Zapraszamy w niedzielę do Galerii Siedlce, sprawdź co będzie otwarte.

VI Piknik Historyczny fotorelacja

W niedzielę 28 lipca odbył się VI Piknik Historyczny, dziękujemy, że biliście z nami w tym ważnym dniu.