Wydarzenia

Dbaj o siebie z Galerią Siedlce

11-10-2021

 

 

Październik to miesiąc świadomości raka piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku właśnie w tym okresie prowadzone są akcję mające na celu edukację dotyczącą profilaktyki i leczenia nowotworów.  To właśnie wiedza i świadomość własnego ciała jest tak ważna, aby w porę wykryć chorobę.

 

W tym roku również Galeria Siedlce przyłącza się do działaj mających na celu edukację w tym jakże ważnym zakresie. Przez cały październik obejrzeć można wystawę przygotowaną przez stowarzyszenie RakOut. Wystawę obejrzeć można codziennie w godzinach otwarcia Galerii na poziomie 0 (Plac Bankowy obok drzwi obrotowych).

 

Natomiast w sobotę 16 października mamy dla Państwa książkę autorstwa Funk Kristi “Piersi. Poradnik dla każdej kobiety”. Co zrobić, aby ją zdobyć? Wystarczy zrobić zakupy w dowolnym sklepie Galerii Siedlce na kwotę min. 150zł i z paragonem zgłosić się do punktu konkursowego ustawionego na poziomie 0 w okolicach sklepu Stokrotka. w godzinach: 12.00-19.00.

 

Uwaga: Spieszcie się, ilość książek jest ograniczona.

 

 

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Dbaj o siebie z Galerią Siedlce”

z dnia 16.10.2021 r.

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem akcji prosprzedażowej pod nazwą „Dbaj o siebie z Galerią Siedlce” jest Galeria Siedlce z siedzibą w Siedlcach 08-110 przy ul. Piłsudskiego 74, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja prosprzedażowa prowadzona jest na terenie Galerii Siedlce, mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 74, 08-110 w Siedlcach, zwanej dalej „Galerią”.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Dbaj o siebie z Galerią Siedlce” zwany dalej „Akcją”.
 5. Niniejsza Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Stanowisko Konkursowe zlokalizowane jest na terenie obiektu Galeria Siedlce na pasażu 0 i czynne jest w dniu 16.010.2021 r. w godzinach 12.00 do 19.00 (w przypadku wyczerpania się puli nagród godziny mogą zostać skrócone) i tylko w tym czasie można rejestrować paragony.

 

 1. UCZESTNICY AKCJI
 2. Udział w Akcji Prosprzedażowej jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna, która: ukończyła 18 rok życia oraz posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek;
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, grupy spółek powiązanych z Strus Development Sp.zo.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. KEN 84 lok. 106, 02-777 Warszawa), NIP 951-251-71-42, REGON 388571822, ADMiZ Administracja i Zarządzanie Hanna Strus z siedzibą w Siedlcach, ul. Wojskowej 3, NIP 821-158-75-49 oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego, a także firmy technicznej Centrum Handlowego. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca jest wykonywana.

 

III. CZAS TRWANIA I ZASADY PROMOCJI

 1. Akcja prosprzedażowa zostanie przeprowadzona w dniu 16.10.2021 r. w godzinach 12.00 do 19.00, godziny mogą ulec zmianie w przypadku wykorzystania puli nagród.
 2. Obsługa Stanowiska Konkursowego ma prawo do przerw w jego funkcjonowaniu spowodowanych przyczynami organizacyjnymi lub technicznymi.
 3. W akcji może wziąć udział każdy, kto:
 4. a) w dniu 16.10.2021 r. dokona zakupów za kwotę min. 150zł w ramach maksymalnie dwóch transakcji w sklepach/punktach usługowych na terenie Galerii Siedlce (z wyłączeniem art.: napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, produkty lecznicze, transakcje dokonywane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, kantorach, jak i również wpłaty i wypłaty bankomatowe oraz doładowania telefonów)
 5. b) okaże dowód zakupu hostessie na stanowisku odbioru nagród. Dowód zakupu zostanie opieczętowany lub podpisany przez hostessę w celu uniknięcia jego ponownego wykorzystania podczas trwania akcji.
 6. c) poda swoje imię i nazwisko
 7. d) podpisze odbiór nagrody
 8. Jeden paragon upoważnia do otrzymania tylko jednej nagrody. Bez względu na fakt, jak wysoka kwota widnieje na jednym dowodzie zakupu.
 9. Klient może ponownie przystąpić do akcji

 

 1. NAGRODY
 2. Nagrodami w Akcji Prosprzedażowej to: 31 książek „Piersi. Poradnik dla każdej kobiety” dr Kristi Funk
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę

 

 1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych uczestników Akcji Prosprzedażowej jest właściciel Galerii Siedlce – Strus Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 84/106 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891700, NIP 9512517142,  REGON 388571822. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji prosprzedażowej. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są do zakończenia Akcji Prosprzedażowej. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Akcji Propsprzedażowej. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania oraz nie później niż̇ do 14 dni od zakończenia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy biuro@galeriasiedlce.pl z dopiskiem „Dbaj o siebie z Galerią Siedlce”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 5. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w niej (w  tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, który w celu uzyskania nagrody podejmuje działania niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.10.2021 r.
 4. Regulamin niniejszej Akcji Prosprzedażowej jest do wglądu przy Stanowisku Konkursowym oraz na www Galerii Siedlce, tj. www.galeriasiedlce.pl
 5. Biorąc udział w Akcji Prosprzedażowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji Prosprzedażowej zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Prosprzedażowej.
 6. Uczestnictwa w Akcji Prosprzedażowej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
Repertuar kina Helios

Wieczór we dwoje? Wypad za znajomymi? Czy rodzinne wyjście? Nieważne, którą opcję wybierzesz, zawsze możesz być pewien, że w kinie Helios miło spędzisz czas.

Wojas w nowej lokalizacji

Salon Wojas jeszcze bliżej Ciebie! Z przyjemnością informujemy o nowej lokalizacji sklepu w odświeżonej aranżacji wnętrza.

Walentynkowe Foto-Love

Walentynkowe Foto-Love w Galerii – czeka na Was fotościanka do zdjęć oraz romantyczne nagrody: pakiet masaży ZEN dla dwojga oraz kolacje.