Wydarzenia

Odbierz kosmetyki w Galerii

01-3-2023

 

Lubisz kosmetyki? To świetnie! Zapraszamy do Galerii Siedlce, mamy dla Ciebie zestawy pielęgnacyjnych kosmetyków marki Ziaja, które zadbają o Twoją skórę i sprawią, że będziesz jeszcze piękniejsza.

 

W Dzień Kobiet odwiedź Galerię Siedlce, zrób zakupy i z paragonem zgłoś się do Punktu Odbioru Nagród ulokowanym na pasażu poziom 0 przy windzie, w okolicach sklepu Stokrotka i odbierz mniejszy lub większy zestaw kosmetyków.

Za zakupy za minimum 150 zł – otrzymujesz zestaw kosmetyków marki Ziaja, w skład którego wchodzą: krem oliwkowy do twarzy + krem do rąk Gdanskin.

Za zakupy za minimum 200 zł – otrzymujesz zestaw kosmetyków marki Ziaja, w skład którego wchodzą: krem oliwkowy do twarzy + krem oliwkowy do rąk + żel oliwkowy pod prysznic.

 

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Dzień kobiet z Galerią” z dnia 03.03.2023r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Akcji pro-sprzedażowej pod nazwą „Dzień kobiet z Galerią” jest Strus Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 84/106 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891700, NIP 9512517142, REGON 388571822 zwana dalej “Organizatorem”.

 1. Akcja prowadzony jest na terenie Galerii Siedlce, mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 74, 08-110 w Siedlcach, zwanej dalej „Galerią”.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja pro-sprzedażowej „Dzień kobiet z Galerią” zwany dalej „Akcją”
 3. Niniejsza akcja pro-sprzedażowa nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 4. Stanowisko Akcji zlokalizowane jest na terenie obiektu Galeria Siedlce na pasażu 0 i czynne jest w dniu 08.03.2023r. w godzinach 11.00-20.00 i tylko w tym czasie można rejestrować paragony i odbierać nagrody, przy czym w przypadku wykorzystania puli nagród stanowisko może zostać zamknięte wcześniej.

II. UCZESTNICY AKCJI

 1. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która: ukończyła 18 rok życia oraz posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek oraz dokonała zakupów w Galerii Siedlce w dniu 08.03.2023r. na kwotę min. 150zł i posiada paragon z tej transakcji;
 3. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, grupy spółek powiązanych z Strus Development Sp.zo.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. KEN 84 lok. 106, 02-777 Warszawa), NIP 951-251-71-42, REGON 388571822, ADMiZ Administracja i Zarządzanie Hanna Strus z siedzibą w Siedlcach, ul. Wojskowej 3, NIP 821-158-75-49 oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego, a także firmy technicznej Centrum Handlowego. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca jest wykonywana.

III. CZAS TRWANIA I ZASADY AKCJI

 1. Akcja pro-sprzedażowa zostanie przeprowadzony w dniu 08.03.2023r. w godzinach 11.00 do 20.00, przy czym godziny mogą ulec skróceniu, w przypadku wykorzystania przewidzianej puli nagród.
 2. Obsługa Stanowiska Punktu Odbioru Nagród ma prawo do przerw w jego funkcjonowaniu spowodowanych przyczynami organizacyjnymi lub technicznymi.
 3. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
 4. a) w dniu 8.03.2023r. dokona zakupów za kwotę min. 150zł w ramach maksymalnie trzech transakcji w sklepach/punktach usługowych na terenie Galerii Siedlce
 5. b) okaże dowód zakupu Hostessie na Stanowisku Odbioru Nagród. Hostessa sprawdzi autentyczność i ważność paragonu. Aby paragony mogły zostać uznane za ważne, muszą mieć datę zakupów 08.03.2023r, a sklep, w którym dokonane zostały zakupy musi znajdować się na terenie Galerii z wyłączeniem paragonów za: napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, produkty lecznicze, transakcje dokonywane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, kantorach, jak i również wpłaty i wypłaty bankomatowe oraz doładowania telefonów). W przypadku pozytywnej weryfikacji paragonów Hostessa przypieczętuje lub podpisze je na odwrocie i wyda Uczestnikowi jeden zestaw kosmetyków. Za paragony na kwotę min. 150 zł – „mały” zestaw, a za kwotę paragramów na min. 200 zł – „duży” zestaw kosmetyków.
 6. Jeden paragon upoważnia do otrzymania tylko jednego zestawu kosmetyków, bez względu na fakt, jak wysoka kwota widnieje na jednym dowodzie zakupu.
 7. Klient może ponownie przystąpić do Akcji.

IVNAGRODY

Nagrodami w Akcji pro-sprzedażowej jest 150 sztuk zestawów kosmetyków pielęgnacyjnych marki Ziaja.

– 100 zestawów „dużych” składających się z: oliwkowego żelu pod prysznic o poj. 500ml, oliwkowego kremu do rąk o poj. 80 ml oraz oliwkowego kremu do twarzy lekka formuła o poj. 50 ml

– 50 zestawów „małych” składających się z: kremu do rąk Gdanskin z ekstraktem z czarnej perły o poj. 50 ml oraz oliwkowego kremu do twarzy lekka formuła o poj. 50 ml

V. ODBIÓR NAGRÓD

 1. Nagrody – zestawy kosmetyków pielęgnacyjnych wydawane są tylko w Punkcie Odbioru Nagród.
 2. Klient odbierając nagrodę musi podpisać protokół odbioru nagrody.

VIDANE OSOBOWE

 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest właściciel Galerii Siedlce – Strus Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 84/106 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891700, NIP 9512517142,  REGON 388571822. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są do zakończenia Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania oraz nie później niż̇ do 14 dni od jej zakończenia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy biuro@galeriasiedlce.pl z dopiskiem „Dzień kobiet z Galerią Siedlce”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w nim (w  tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, który w celu uzyskania nagrody podejmuje działania niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.03.2023r.
 4. Regulamin niniejsze Akcji jest do wglądu przy Punkcie Odbioru Nagród oraz na www Galerii Siedlce, tj. galeriasiedlce.pl
 5. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

 

 

 

 

28 kwietnia niedziela handlowa

Zapraszamy w niedzielę 28 kwietnia do Galerii Siedlce, będzie to niedziela handlowa.

Wyjątkowa wiosna

Wiosenne trendy to modowy powrót do lat 90-tych. Nosić będziemy proste kroje ubrań w monochromatycznych kolorach, które dają ponadczasową elegancję.

10. Urodziny fotorelacja

Dziękujemy za wspólną zabawę podczas 10. Urodzin Galerii Siedlce!