Wydarzenia

Odjazdowe urodziny

04-4-2022

 

Odjazdowe 8. urodziny Galerii Siedlce

 

Odwiedź Galerię w dniach 7-10 kwietnia i weź udział w konkursie z super nagrodami. Mamy dla Was 5 markowych hulajnóg elektrycznych, w sam raz na wiosenne i letnie przejażdżki, albo eko dojazd do szkoły czy pracy.

Co zrobić żeby wygrać? To proste:

 • zrób zakupy w dniach 7-10 kwietnia w dowolnym sklepie Galerii Siedlce za min. 100 zł
 • z paragonem zgłoś się do punktu konkursowego ustawionego przy windzie na poziomie 0 (przy sklepie Stokrotka)
 • wypełnij kupon konkursowy wpisując życzenia dla Galerii
 • wrzuć kupon do urny
 • możesz ponownie przystąpić do konkursu

 

Wybierzemy 5 osób, których życzenia będą najbardziej kreatywne.

 

Dodatkowo codziennie pierwsze 50 osób, które zgłoszą się do punktu konkursowego z paragonem na min. 100zł otrzyma kupon na odbiór specjalnego, pysznego torcika urodzinowego w Cukierni z Klonowej.

 

W niedzielę 10 kwietnia zapraszamy w godz. 12.00-18.00 wszystkie dzieci wraz z rodzicami na wspaniałą zabawę urodzinową.

W programie:

 • gry i zabawy
 • pokazy iluzji
 • warsztaty tworzenia ozdób Wielkanocnych
 • zamki dmuchane
 • malowanie buziek
 • skręcanie balonów
 • gra terenowa
 • konkursy z nagrodami

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „8 Urodziny Galerii Siedlce” z dnia 01.04.2022 r.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „8. Urodziny Galerii Siedlce” jest Strus Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 84/106 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891700, NIP 9512517142, REGON 388571822 zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Siedlce, mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 74, 08-110 w Siedlcach, zwanej dalej „Galerią”.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „8 Urodziny Galerii Siedlce” zwany dalej „Konkursem”
 4. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 5. Stanowisko Konkursowe zlokalizowane jest na terenie obiektu Galeria Siedlce na pasażu 0 i czynne jest w dniach: 07.04.2022r. – 10.04.2022r. w godzinach 11.00 do 19.00 i tylko w tym czasie można rejestrować paragony.

II. UCZESTNICY AKCJI

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która: ukończyła 18 rok życia oraz posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek oraz dokonała zakupów w Galerii Siedlce na kwotę min. 100zł i posiada paragon z tej transakcji;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, grupy spółek powiązanych z Strus Development Sp.zo.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. KEN 84 lok. 106, 02-777 Warszawa), NIP 951-251-71-42, REGON 388571822, ADMiZ Administracja i Zarządzanie Hanna Strus z siedzibą w Siedlcach, ul. Wojskowej 3, NIP 821-158-75-49 oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego, a także firmy technicznej Centrum Handlowego. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca jest wykonywana.

III. CZAS TRWANIA I ZASADY AKCJI

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 07.04.2022 do 10.04.2022r. w godzinach 11.00 do 19.00, przy czym godziny mogą ulec zmianie.
 2. Obsługa Stanowiska Konkursowego ma prawo do przerw w jego funkcjonowaniu spowodowanych przyczynami organizacyjnymi lub technicznymi.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy, kto:  a) w dniach od 07.04.2022r. do 10.04.2022 r. dokona zakupów za kwotę min. 100zł w ramach maksymalnie dwóch transakcji w sklepach/punktach usługowych na terenie Galerii Siedlce  b) okaże dowód zakupu Pracownikowi Punktu Konkursowego na stanowisku. Pracownik sprawdzi autentyczność i ważność paragonu. Aby paragon mógł zostać uznany za ważny, data zakupów musi zawierać się w przedziale czasowym 07-10 kwietnia 2022r. a sklep, w którym dokonane zostały zakupy musi znajdować się na terenie Galerii z wyłączeniem paragonów za: napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, produkty lecznicze, transakcje dokonywane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, kantorach, jak i również wpłaty i wypłaty bankomatowe oraz doładowania telefonów). W przypadku pozytywnej weryfikacji paragonu Pracownik przypieczętuje go na odwrocie i wyda Uczestnikowi Kupon konkursowy. c) Wypełni pismem ręcznym wolne pola na Kuponie, d) Wypełni kupon konkursowy wpisując na nim życzenia urodzinowe dla Galerii
 4. Jeden paragon upoważnia do otrzymania tylko jednego kuponu konkursowego. Bez względu na fakt, jak wysoka kwota widnieje na jednym dowodzie zakupu.
 5. Klient może ponownie przystąpić do Konkursu.

IV. NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są:

 1. Hulajnogi elektryczne Torch Spokey w ilości 5 sztuk. Wartość jednostkowa nagrody to 1219,50zł netto.
 2. Dodatkowo każdego dnia (7-10 kwietnia) pierwszych 50 klientów otrzyma kupon do wymiany na okazjonalny mini torcik do cukierni z Klonowej mieszczącej się w Galerii Siedlce w Siedlcach ul. Piłsudskiego 74. Kupon upoważnia do odbioru jednego mini torcika w dniu otrzymania kuponu.

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Zwycięzcami nagród wskazanych w punktcie IV podpunkt 1. zostaną Uczestnicy, którzy wykażą się największą kreatywnością przy złożeniu oryginalnych życzeń Galerii Siedlce.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac Konkursowych, której twórcy zostaną nagrodzeni nagrodami.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu polegać będzie na poinformowaniu zwycięzcy na podany przez niego numer telefonu o wygranej w Konkursie.
 4. Odbiór nagrody odbywać się będzie osobiście w Biurze Dyrekcji Galerii Siedlce ul. Piłsudskiego 74, w godzinach 8-16, w dniach 19-22.04.2022r. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzcy do Organizatora w czasie wyznaczonym, nagroda przechodzi na następnego Uczestnika z rankingu odpowiedzi.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Kupon nie jest oryginalny zostaje on wyeliminowany z udziału w Konkursie.
 6. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, jednakże jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą wyłącznie jednej nagrody.
 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Koordynator powoła komisję konkursową. Kapituła Konkursu składająca się z 3 osób – pracowników biura Galerii Siedlce z spośród dokonanych zgłoszeń wybierze zwycięzców. Dokonując wyboru Komisja będzie kierować się kryterium kreatywności i najlepszym dopasowaniem odpowiedzi do zadania konkursowego.
 8. Każdy zwycięzca nagrody zobowiązany jest przed odbiorem nagrody: podpisać potwierdzenie odbioru nagrody zawierające oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz przedstawić w celu identyfikacji – dokument potwierdzający tożsamość; W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie przedstawi Organizatorowi dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe lub też odmówi podpisania protokołu odbioru nagrody, nagroda nie zostanie wydana Zwycięzcy i przechodzi na kolejną osobę, która została laureatem kolejnej nagrody.

 

 

VI. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest właściciel Galerii Siedlce – Strus Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 84/106 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891700, NIP 9512517142,  REGON 388571822. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są do zakończenia Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania oraz nie później niż̇ do 14 dni od zakończenia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy biuro@galeriasiedlce.pl z dopiskiem „Urodziny Galerii Siedlce”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w  tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, który w celu uzyskania nagrody podejmuje działania niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.04.2022 r.
 4. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu przy Stanowisku Konkursowym oraz na www Galerii Siedlce, tj. www.galeriasiedlce.pl
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
28 kwietnia niedziela handlowa

Zapraszamy w niedzielę 28 kwietnia do Galerii Siedlce, będzie to niedziela handlowa.

Wyjątkowa wiosna

Wiosenne trendy to modowy powrót do lat 90-tych. Nosić będziemy proste kroje ubrań w monochromatycznych kolorach, które dają ponadczasową elegancję.

10. Urodziny fotorelacja

Dziękujemy za wspólną zabawę podczas 10. Urodzin Galerii Siedlce!