Wydarzenia

Walentynki w Galerii

01-2-2022

 

Spraw niespodziankę swojej drugiej połówce i wygraj dla Was prezent!

 

W dniach 11, 12, 14 lutego odwiedź Galerię i weź udział w konkursie, do wygrania: profesjonalna sesja zdjęciowa, kolacja dla dwojga, słodki zestaw dla dwojga.

 

Co zrobić żeby wygrać?

Zrób zakupy w dniach 11-14 lutego w Galerii Siedlce za minimum 50zł i z paragonem zgłoś się do punktu konkursowego na poziomie 0. Wypełnij kupon konkursowy, na którym napisz życzenia z głębi serca dla swojej miłości następnie wrzuć kupon do urny konkursowej.

 

Wybrane zostaną 3 najpiękniejsze życzenia.

 

Życzymy powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Walentynki z Galerią” z dnia 10.02.2022 r.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Walentynki z Galerią” jest Strus Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 84/106 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891700, NIP 9512517142, REGON 388571822 zwana dalej “Organizatorem”.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Siedlce, mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 74, 08-110 w Siedlcach, zwanej dalej „Galerią”.

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Walentynki z Galerią” zwany dalej „Konkursem”

 

 1. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).

 

 1. Stanowisko Konkursowe zlokalizowane jest na terenie obiektu Galeria Siedlce na pasażu 0 i czynne jest w dniach: 11.02.2022, 12.02.2022, 14.02.2022 r. w godzinach 11.00 do 19.00 i tylko w tym czasie można rejestrować paragony.

 

 1. UCZESTNICY AKCJI

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która: ukończyła 18 rok życia oraz posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek oraz dokonała zakupów w Galerii Siedlce na kwotę min. 50zł i posiada paragon z tej transakcji;

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, grupy spółek powiązanych z Strus Development Sp.zo.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. KEN 84 lok. 106, 02-777 Warszawa), NIP 951-251-71-42, REGON 388571822, ADMiZ Administracja i Zarządzanie Hanna Strus z siedzibą w Siedlcach, ul. Wojskowej 3, NIP 821-158-75-49 oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego, a także firmy technicznej Centrum Handlowego. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca jest wykonywana.

 

 • CZAS TRWANIA I ZASADY AKCJI

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 11.02.2022, 12.02.2022, 14.02.2022 r. w godzinach 11.00 do 19.00, przy czym godziny mogą ulec zmianie.

 

 1. Obsługa Stanowiska Konkursowego ma prawo do przerw w jego funkcjonowaniu spowodowanych przyczynami organizacyjnymi lub technicznymi.

 

 1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto:
 2. a) w dniach od 11.02.2022 r. do 14.02.2022 r. dokona zakupów za kwotę min. 50zł w ramach maksymalnie dwóch transakcji w sklepach/punktach usługowych na terenie Galerii Siedlce
 3. b) okaże dowód zakupu Pracownikowi Punktu Konkursowego na stanowisku. Pracownik sprawdzi autentyczność i ważność paragonu. Aby paragon mógł zostać uznany za ważny, data zakupów musi zawierać się w przedziale czasowym 11-14 lutego 2022r. a sklep, w którym dokonane zostały zakupy musi znajdować się na terenie Galerii z wyłączeniem paragonów za: napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, produkty lecznicze, transakcje dokonywane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, kantorach, jak i również wpłaty i wypłaty bankomatowe oraz doładowania telefonów). W przypadku pozytywnej weryfikacji paragonu Pracownik przypieczętuje go na odwrocie i wyda Uczestnikowi Kupon konkursowy.
 4. c) Wypełni pismem ręcznym wolne pola na Kuponie,
 5. d) Wypełni kupon konkursowy wpisując na nim życzenia walentynkowe

 

 1. Jeden paragon upoważnia do otrzymania tylko jednego kuponu konkursowego. Bez względu na fakt, jak wysoka kwota widnieje na jednym dowodzie zakupu.

 

 1. Klient może ponownie przystąpić do Konkursu.

 

 1. NAGRODY

 

Nagrodami w Konkursie są:

 

 1. Voucher na sesję zdjęciową do studia fotograficznego FOTO-GRA Anna Harasim-Polak, wartość jednostkowa nagrody wynosi 500 zł brutto. Ilość 1 sztuka.

 

 1. Kolacja w restauracji Lukrecja (Hotel Ibis, Siedlce ul. Jana Pawła II 10 08-110 Siedlce), wartość jednostkowa nagrody wynosi 167 zł brutto, ilość 1 sztuka.

 

 1. Słodki podarunek dla dwojga o wartości 150 zł brutto, ilość 1 sztuka.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Zwycięzcami nagród wskazanych w punktach zostaną Uczestnicy, którzy wykażą się największą kreatywnością przy złożeniu oryginalnych życzeń Ukochanej/Ukochanemu.

 

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac Konkursowych, której twórcy zostaną nagrodzeni nagrodami.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 lutego 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu polegać będzie na poinformowaniu zwycięzcy na podany przez niego numer telefonu o wygranej w Konkursie.

 

 1. Odbiór nagrody odbywać się będzie osobiście w Biurze Dyrekcji Galerii Siedlce ul. Piłsudskiego 74, w godzinach 8-16, w dniach 21-13.02.2022r. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzcy do Organizatora w czasie wyznaczonym, nagroda przechodzi na następnego Uczestnika z rankingu odpowiedzi.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Kupon nie jest oryginalny zostaje on wyeliminowany z udziału w Konkursie.

 

 1. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, jednakże jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą wyłącznie jednej nagrody.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Koordynator powoła komisję konkursową. Kapituła Konkursu składająca się z 3 osób – pracowników biura Galerii Siedlce z spośród dokonanych zgłoszeń wybierze zwycięzców. Dokonując wyboru Komisja będzie kierować się kryterium kreatywności i najlepszym dopasowaniem odpowiedzi do zadania konkursowego.

 

 1. Każdy zwycięzca nagrody zobowiązany jest przed odbiorem nagrody: podpisać potwierdzenie odbioru nagrody zawierające oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz przedstawić w celu identyfikacji – dokument potwierdzający tożsamość; W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie przedstawi Organizatorowi dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe lub też odmówi podpisania protokołu odbioru nagrody, nagroda nie zostanie wydana Zwycięzcy i przechodzi na kolejną osobę, która została laureatem kolejnej nagrody.

 

 

 

 1. DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest właściciel Galerii Siedlce – Strus Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 84/106 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891700, NIP 9512517142,  REGON 388571822. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są do zakończenia Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania oraz nie później niż̇ do 14 dni od zakończenia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy biuro@galeriasiedlce.pl z dopiskiem „Walentynki z Galerią Siedlce”.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

 1. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w  tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, który w celu uzyskania nagrody podejmuje działania niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.02.2022 r.

 

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu przy Stanowisku Konkursowym oraz na www Galerii Siedlce, tj. www.galeriasiedlce.pl

 

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

WOŚP w Galerii Siedlce

W niedzielę 29 stycznia już po raz 31. odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Niedziela handlowa

Niedziela 29 stycznia jest handlowa. Zapraszamy do Galerii w godzinach 10.00 – 20.00, wszystkie sklepy będą otwarte.

Repertuar kina Helios

Wieczór we dwoje? Wypad za znajomymi? Czy rodzinne wyjście? Nieważne, którą opcję wybierzesz, zawsze możesz być pewien, że w kinie Helios miło spędzisz czas.